Życzenia Wielkanocne

Baranek Wielkanocny

          Niech tym razem życzenia będą taką bardzo osobistą refleksją i modlitwą do Pana Boga - najpierw za samego siebie, a potem za każdego, którego Bóg postawił na drodze naszego życia i kapłańskiego posługiwania.

          Tę modlitwę wypowie piosenka Edyty Geppert : "Ty Panie najlepiej wiesz, co robisz".

          Znając wszystkie moje grzechy, słabości, zdrady, grzechy - zabrałeś je na swój KRZYŻ; obmywasz mnie Twą Krwią przelaną dla mojego zbawienia. W końcu zmartwychwstałeś, aby mi pokazać, że jeśli zaproszą Cię na stałe do swojego życia, to będę miał pełny udział nie tylko w cierpieniu i krzyżu lecz również w Twoim zwycięskim Zmartwychwstaniu i szczęściu wiecznym i bez granic.  

          Stawiasz mi Panie wysoką stawkę i chyba wiesz, co robisz, ale też nie zostawiasz mnie bez Twojej pomocy i łaski. Bądź za to uwielbiony, Panie. 

          Niech ta Boża łaska i dobroć, miłość i zgoda, satysfakcja i radość dobrego życia, cierpliwość i wytrwanie w trudach życia, permanentne zwycięstwo prawdy, wielkoduszności i Bożych sprawiedliwości i miłosierdzia będą jak najobficiej udziałem każdego z Was .

Życzymy Wam wszystkim owocnych rekolekcji i spowiedzi wielkanocnej oraz pełni zjednoczenia z Chrystusem w Duchu Świętym, który wzmacnia nas w naszych słabościach.  Niech osobiste i głębokie przeżycie tajemnicy naszego Odkupienia przez Mękę, Śmierć i Zmartwychwstanie Pana Jezusa stanie się  źródłem Bożej radości, nadziei i błogosławieństwa.  Niech Święta WIELKANOCNE odrodzą nam nadzieję na lepsze jutro w sercach, życiu osobistym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Niech Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały  pomaga nam  przezwyciężyć  wszelkie zło  i  każde zwątpienie.

 

   WIELKANOC  2012 w HERBACH   Szczęść Boże    Wasi Duszpasterze

   


    
więcej

Dzień Życia - 24 marca - Zwiastowanie PańskieRefleksja nad życiem.
I ta piosenka - z Piekar Śląskich - spod Tronu Maryi Panny 
- Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej.
Uroczystość Zwiastowania Pańskiego - na 9 miesięcy przed Bożym Narodzeniem 
- to nasz chrześcijański i polski Dzień Życia 
- i to życia od początku do końca na tej ziemi 
- od chwili poczęcia do naturalnej śmierci  
... od chwili, w której Pan Bóg powołał nas do życia na tym świecie,
choć jeszcze na długo pod osłoną kochającej Matki 
- do chwili, kiedy właśnie On odwoła nas z tego świata.


Pan Bóg naprawdę się nie pomylił i nie ma niczego takiego,
co by Jemu w Akcie Stwórczym nie wyszło.
Pan Bóg wie, co robi, a człowiek chyba nie zawsze.

Zachęcam w czasie świątecznym popatrzeć na długi, pełnometrażowy, piękny familijny film, który z pewnością naszą rodzinę odstresuje i sprowokuje do bardzo pogodnej refleksji, a może do ponownego, całkowitego oddania się i zawierzenia Chrystusowi całego swojego życia. 
 
Aby obejrzeć film (niestety z napisami) kliknij na link.
Przed Parafialnymi Misyjnymi Rekolekcjami Wielkotygodniowymi


     bł. Józef Allamano                        MB Pocieszenia - Consolata

bł. Józef Allamano


REKOLEKCJOM PARAFIALNYM towarzyszyć nam będzie grupa Misjonarzy Consolaty - Matki Bożej Pocieszenia.  Już – po części poznaliśmy ich żywioł i wiarę w czasie Świąt Bożego Narodzenia 2010 roku. Myślę jednak, że należałoby przybliżyć nieco ich postacie i charyzmat misyjny. Założycielem Misyjnego Zgromadzenia Matki Bożej Pocieszenia (Consolaty) był na początku 1901 roku Ks. Józef Allamano (1851-1926), zaliczony w poczet błogosławionych w dniu 7 października 1990 r. przez Jana Pawła II. Od dzieciństwa Ks. Józef marzył o wyjeździe na Misje, ale ze względu na słabe zdrowie nie mógł zrealizować tego pragnienia. Wyznał później: "Nie mogąc ja sam zostać misjonarzem, postanowiłem pomóc tym wszystkim, którzy mają to powołanie”. Dom Generalny Zgromadzenia jest Turynie (nam znanym z produkcji Fiata); jednak większość ich działalności misyjnej jest na kontynentach afrykańskim i południowoamerykańskim. Pierwsi trzej – pionierzy na polskiej ziemi – w czasie tegorocznych misyjnych rekolekcji parafialnych w Wielkim Tygodniu będą z nami dzielić się swoją wiarą, miłością do Boga i przywiązaniem do Kościoła. Kierując się Programem Duszpasterskim Konferencji Episkopatu Polski - w świetle ich życiowych doświadczeń Boga - będą nam ukazywać KOŚCIÓŁ jako nasz DOM. Pokażą nam swój Kościół misyjny w Afryce, męstwo i świętość Kościoła w Ameryce Południowej oraz patrząc na Kościół misyjny w Azji pokażą nam Chrystusa-Misjonarza. Zobaczymy o wiele trudniejsze warunki wyznawania wiary w Boga na co dzień, a mimo to entuzjazm i rozkwit wiary i Kościoła na tych ziemiach opływających biedą i krwią męczeńską chrześcijan. Myślą, że ty doda nam otuchy, wiary, odwagi w wyznawaniu i przyznawaniu się do Chrystusa w codziennym życiu, a równocześnie lepiej poczujemy się we wspólnocie Ludu Bożego Kościoła w naszym codziennym życiu. Tego życzę i sobie, nam wszystkim wierzącym, praktykującym, ale i tym, którzy z praktyką wiary, modlitwy i sakramentów są trochę na bakier, także tym poszukującym Boga i sensu życia, tym obojętnym, wątpiącym i bojącym się powrotu do pierwotnej przyjaźni z Chrystusem. Życzymy owocnych  rekolekcji i spowiedzi wielkanocnej - zjednoczenia z Chrystusem w Duchu Świętym, który wzmacnia nas w naszych słabościach oraz pogłębienia tej świadomości, że  KOŚCIÓŁ JEST NASZYM DOMEM . Niech osobiste i głębokie przeżycie Męki, Śmierci, Zmartwychwstania Chrystusa  będzie dla każdego dobrym przygotowaniem do przeżycia Tajemnicy Odkupienia, niech będzie przygotowaniem naszych serc, rodzin i całej naszej parafii do wielkiego odnowienia naszej wiary, a ostatecznie niech będzie źródłem Bożej radości, nadziei i  błogosławieństwa  dla  nas.

 przeczytaj  więcej >>>

więcej

357 Konferencja Episkopatu Polski


Poniżej  jest całość tekstu Komunikatu KEP ze strony
 http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=41921&s=opoka:
Zachęcamy do bardzo uważnej lektury wszystkich punktów

" Nowa ewangelizacja i przygotowania do Roku Wiary oraz wypracowanie ważnych dokumentów były głównymi zagadnieniami 357. zebrania plenarnego Episkopatu. Odbywało się ono 13 oraz 14 marca 2012 r. w Warszawie z udziałem kilkunastu biskupów gości z następujących krajów: z Białorusi, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz Węgier. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, a uczestniczył w nich także nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore. 

1. Biskupi podjęli temat nowej ewangelizacji, szczególnie w kontekście Roku Wiary, który z woli Ojca Świętego Benedykta XVI zostanie zainaugurowany 11 października br. W tym dniu przypadnie pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego i dwudziesta rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Nowa ewangelizacja skierowana jest przede wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakramentów świętych zaprzestali praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja i autentycznie przeżyty Rok Wiary mają wzmocnić zapał misyjny całego Kościoła oraz pomóc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty. 

2. Konferencja zatwierdziła nowy ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017. Program ten został zatytułowany „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Od wiary i chrztu do świadectwa”. W związku z obchodzoną w 2016 roku 1050. rocznicą Chrztu Polski propozycja programu skoncentrowana jest wokół sakramentu Chrztu Świętego. Jest on zaproszeniem do nowej ewangelizacji i pogłębienia wiary i życia łaską Chrztu Świętego. 

3. Biskupi przyjęli dokument społeczny zatytułowany „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Jego zasadniczym przesłaniem jest wezwanie do działania na rzecz ochrony godności i praw każdego człowieka. Dokument przypomina podstawowe wartości i zasady zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, które gwarantują budowę sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Jest to przesłanie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na pomyślności naszej Ojczyzny. To głos ponad podziałami, wskazujący na obszary, które winny się stać przedmiotem wspólnej troski. 

4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje się wolą dialogu ze stroną rządową odnośnie do Funduszu Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościoła. Dostrzega potrzebę stworzenia nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzorców wypracowanych w różnych państwach europejskich. Powinno się to dokonać poprzez wypełnienie zapisów 22. artykułu Konkordatu, w którym strony zobowiązują się do regulacji spraw finansowych instytucji kościelnych na drodze dialogu. Ufamy, że – jak stwierdza Konkordat – „nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce”. 

5. W związku z dyskusją wokół nauczania religii w szkole biskupi podkreślają, że religia jako przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w procesie kształtowania postaw moralnych i wychowania młodego pokolenia. Za trud jej nauczania należy się wdzięczność wszystkim katechetom: księżom, siostrom zakonnym i świeckim. W tym kontekście opublikowana niedawno decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z ramowego planu nauczania w szkołach publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała w świetle dotychczasowych ustaleń. Biskupi przypominają postanowienia Konstytucji RP, zapisy konkordatowe oraz Ustawę o systemie oświaty i apelują o zmianę rozporządzenia Ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy gwarantowały rodzicom i ich dzieciom prawo do nauczania religii w szkołach publicznych. Wobec niejednoznacznych przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Konferencja Biskupów domaga się jasnych zapisów dla organów prowadzących szkołę oraz dyrekcji szkół. 

6. W publicznej debacie na temat prawa bioetycznego biskupi zauważają, że dobro wspólne, do którego należy życie i zdrowie obywateli, nie jest gwarantowane, gdy nad rozumnym poszukiwaniem prawidłowych rozwiązań nie dominują wyraźne kryteria etyczne, ale rozgrywki partyjne, walki polityczne, grupy nacisku i interesy rynkowe. Jest rzeczą niedopuszczalną zmuszanie posłów do głosowania wbrew sumieniu poprzez narzucanie w praktyce parlamentarnej dyscypliny partyjnej. Każdy poseł winien wiedzieć, że nic go nie zwalnia z zachowywania fundamentalnych zasad moralnych, ujętych w Dekalogu i wywodzących się z niego praw oraz obowiązków człowieka. W debacie parlamentarnej jego obowiązkiem jest dążenie do stanowienia prawa o najwyższym standardzie etycznym i wybór tych propozycji prawnych, które lepiej i skuteczniej chronią życie ludzkie w jego integralności. 

7. Episkopat Polski serdecznie dziękuje diecezjalnym organizacjom Caritas za pomoc bezdomnym podczas tegorocznej mroźnej zimy. Wszyscy zaangażowani, a zwłaszcza wolontariusze, zasługują na wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz Caritas. Ta dobroczynna organizacja może pomagać innym dzięki wsparciu finansowemu wiernych i instytucji. W 2010 roku Caritas Polska udzieliła pomocy potrzebującym zarówno w kraju, jak i za granicą w wysokości blisko 500 mln złotych. Tę pomoc umożliwia m.in. przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność Caritas. Biskupi zwracają również uwagę na trudności, które powoduje wprowadzenie ustawy o działalności leczniczej. W obecnym kształcie uniemożliwia ona prowadzenie takiej działalności przez Caritas, zgromadzenia zakonne, kościelne fundacje i stowarzyszenia. Działalność lecznicza – prowadzona jako dobroczynna – nie może być traktowana na równi z działalnością gospodarczą. Konieczna jest zatem nowelizacja ustawy. 

8. Biskupi zebrani na sesji plenarnej solidaryzują się z stanowiskiem Rady Stałej Episkopatu w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. 

Podczas zebrania Episkopatu Polski w Warszawie, we wtorek 13 marca, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dziękczynną za posługę św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa, który 150 lat temu rozpoczął posługę w archidiecezji warszawskiej. 

Owocnemu przeżyciu okresu Wielkiego Postu, przygotowującego na Święta Wielkanocne, służy ofiarna praca księży spowiedników i rekolekcjonistów. Dziękując za ich trud, udzielamy wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 


Warszawa, 14 marca 2012 r. "

kliknij , aby usłyszeć więcej >>>>


więcej

Kazania Pasyjne z bł. Anną Katarzyną Emmerich


Zapraszamy do udziału w kolejnych tygodniach Wielkiego Postu
 w NABOŻEŃSTWACH PASYJNYCH:


DROGA KRZYŻOWA  jest we wszystkie piątki wielkiego postu o godz. 17.30,
 natomiast w Wielki Piątek o godz. 9.00.
GORZKIE ŻALE z Kazaniami Pasyjnymi opartymi na wizjach bł. Katarzyny Emmerich, której objawienia Męki Pańskiej były inspiracją dla Mela Gipsona w filmie zatytuowanym "PASJA" - będą w kolejne niedziele o 15.30
Bardzo gorąco zachęcamy do udziału w tych Nabożeństwach i zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku lub zaangażowania religijnego, bo warto odświeżyć swą przyjaźń z Jezusem Chrystusem, aby od Niedzieli Palmowej rozpocząć wielkotygodniowe Misje Parafialne.
więcej

Refleksja na Wielki Post i coś z Prawa Kanonicznego

 
To słowa Juliana Tuwima - pomedytuj modlitwę skruszonego serca !


Prawo Kościelne w czasie Wielkiego Postu  aż do Niedzieli Zmartwychwstania , tak samo jak we wszystkie piątki w ciągu całego roku - zabrania organizowania i uczestniczenia w uroczystych obchodach i zabawach .

                         Dobrze jest, gdy świadomi i praktykujący katolicy na okres Wielkiego Postu przyjmują na siebie zobowiązania pełnienia określonych czynów MIŁOSIERDZIA. Wyznaczamy sobie sami określony post, wstrzemięźliwość , dodatkowe zobowiązania modlitwy bądź  jałmużnę. W tym okresie liturgicznym dobre postanowienia mają szczególną wartość zasługującą u Pana Boga, który  za pośrednictwem Kościoła obdarowuje szczególnymi łaskami  tych chrześcijan, którzy  pełnią czyny MIŁOSIERDZIA. Łaski Boże zyskuję ci, którzy podejmują postanowienie wstrzemięźliwości, jak również ci, na intencję których ów post podejmujemy. Z Bożej łaski korzysta ten który daje jałmużnę ubogim i ten , który żyje tylko dzięki jałmużny ludzi wielkiego serca. W dodatkowo podejmowanej modlitwie wielkopostnej obficiej łask Bożych dostępuje i ten, który więcej się modli oraz ci, za których ta modlitwa do Boga jest zanoszona.  Dobrze więc jest podejmować takie zobowiązania postu, jałmużny i modlitwy na ten święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. Mogą to być postanowienia całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów, słodyczy, ale to może dotyczyć również zbędnego gadulstwa, plotkarstwa, domowej kłótni czy jakiejś intrygi. Można zrezygnować z telewizyjnej bądź komputerowej rozrywki, wielu spraw dozwolonych, ale niekoniecznych  - do których jesteśmy zbytnio przywiązani. Można podjąć próbę pogodzenia skłóconego małżeństwa, rodziny, dogłębnego przygotowania się do dawno nie odprawionej spowiedzi, nie przeżytych rekolekcji, nie naprawionych krzywd wyrządzonych drugiemu człowiekowi, można podjąć próbę naprawienia relacji sąsiedzkich, pracowniczych, międzyludzkich. Każdy w swym sercu może znaleźć coś takiego, co może odmienić i naprawić  popsute relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, a jakże często nawet z sobą samym.  Czasami zrealizowanie słowa danego Bogu i sobie jest bardzo trudne.  Tym większa jest satysfakcja dla tych, którym uda się dotrzymać słowa danego Bogu i sobie oraz zobowiązania wielkopostnego.


więcej

11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - opiekunki chorychZaczęło się 11 lutego 1858 roku w maleńkim francuskim Lourdes. 14-to letnia Bernadetta i jej spotkanie z Panią w Grocie Massabelskiej. A teraz Matka Boża tak wiele czyni tym, którzy Jej zawierzają swoje życie, zdrowie, swój los, swą wiarę i życie wieczne. Warto przywołać tu ostatnią zagraniczną pielgrzymkę bł. Jana Pawła II właśnie do Lourdes, gdzie zamieszkał nie w apartamentach, ale w jednym z pomieszczeń dla chorych i słabych pielgrzymów szukających pociechy, nadziej i wsparcia Matki Boga i Ludzi !
Na tle śpiewu lourdzkiego Ave Maria (Po górach dolinach ..) popatrz , jak mogło wyglądać objawienie się Matki Bożej w francuskim Lourdes  właśnie Świętej Bernadecie.


Tak wygląda dzisiejsza i wiele pielgrzymek do Lourdes ludzi chorych i źle się mających, ale również tych, którzy u Matki Bożej poszukują pocieszenia, wsparcia, siły na dalsze życie i nadziei, że Pan Bóg ich nie opuści, a Maryja wspomoże, uzdrowi, pocieszy i utuli łzy...

Klikając   >>> więcej  będzie można przeczytać
cały tekst Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego. 
Zachęcamy do lektury

więcej

Sanktuarium Matki Boskiej Ubogich w Banneux w Belgii

MB z Banneux - figura
           W styczniu 1933 roku w belgijskiej wiosce Banneux - Mariette Beco - dwunastoletniej dziewczynce, najstarszej z siedmiorga rodzeństwa - objawiała sie Matka Boska przedstawiająca sie jako "PANNA UBOGICH", która będzie przynosić ludziom ulge w cierpieniu. W tym zaczynającym się kulcie Matki Ubogich tak, jak w innych objawieniach maryjnych, wielką wartością jest modlitwa rożańcowa. Badania nad objawieniami na szczeblu diecezjalnym bardzo szybko się rozpoczęły i jeszcze przed wojną zainteresowały Stolicę Apostolską. Watykan zatwierdził - jako prawdziwe - te objawienia z belgijskiego Banneux ostatecznie w 1949 roku.
Na zakończenie pielgrzymki do krajów Beneluksu w 1985 roku bł. Jan Pawel II odwiedził Sanktuarium Matki Boskiej Ubogich w Banneux i modlił się przed Jej wizerunkiem.
                             Dzisiaj też tam byliśmy powierzajac opiece i wstawiennictwu  Matki Bożej całe nasze  wspólnoty parafialne i naszych najblizszych. Ku naszemu zaskoczeniu - w Godzinie Milosierdzia - pomiedzy pietnastą a szesnastą - prawdziwe kuranty - karyliony - wydzwaniały starą pieśń - i tutaj znaną : *Miłosierne, Boskie Serce mego Zbawiciela* - nasz parafialny hymn !
 
zachęcame do bardziej szczególowej informacji na poniższych linkach:
 
  
 
 
 
Banneux Belgia 10-02-2012
 
posuchaj >>> WIECEJ
więcej

Lommel - w Belgii


                 To odwiedziny  - cmentarza. Kilkadziesiąt tysiecy zabitych w czasie Drugiej Wojny Światowej, pochowanych na tym jednym miejscu. To największa nekropolia w tej części Europy. Na każdym grobie jest krzyż - obojetnie, czy tam spoczywa wierzący, czy też nie.   Na krzyżu imię i nazwisko, data urodzenia i data, kiedy zginął. Ten KRZYŻ nikomu nie przeszkadza. Tutaj - na wojennym cmentarzu jest dziesiątki tysięcy krzyży jednakowych, równiutko poukładanych - jak cała dywizja wojska na apelu ! Tutaj krzyż nikomu nie wadzi. Krzyż jest zrozumialy dla każdego czlowieka dobrej woli.
                                Niech Ci, którym przed i po śmierci towarzyszy Chrystusowy krzyż - odpoczywają w pokoju. Amen.
 
Pozdrawiamy wszystkich w parafii NSPJ w Herbach    xpm   xep
 

xpm xep Lommel Belgia

 

Pozdrowienia dla Parafian w Herbach

Zwolle w Holandii 08-02-2012

 
              To miejsce - Zwolle  w Holandii  jest uświęcone grobem  średniowiecznego mistyka Tomasza a' Kempis, na ktorego duchowści  i dziele "O Naśladowaniu Chrystusa" do dziś wychowuje się każda osoba życia konsekrowanego ... i nie tylko !  Warto tego mistyka - Bożego człowieka sprzed ponad 600 laty - Tomasza a`Kempis - czytać, chociażby po jednym zdaniu codziennie. Książeczka jest maleńka, ciągle na nowo wydawana i prawie stale do nabycia w dobrych, katolickich księgarniach i sklepach z przedmiotami o treściach religijnych !

POZDRAWIAM  xpm
więcej

Moja codzienna modlitwa


czasami tylko kilka słów...albo uśmiech w stronę Pana Boga
bo On kocha każdego z nas i wciąż o nas myśli
i troszczy się o każdą naszą sprawę ... tylko trzeba to zauważyćCzęstochowa - Ingres abp Wacława Depo – 2 lutego, godz. 11.00


            Przed kilku dniami przeżywaliśmy w gliwickiej katedrze Ingres naszego Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca. Archidiecezja częstochowska również przeżywa przyjęcie nominacji papieskiej nowego arcypasterza. Nowym metropolitą częstochowskim mianowanym przez papieża Benedykta XVI został Ks. Arcybiskup Wacław Depo - dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczewski. 
            Z udziałem kilkudziesięciu biskupów, między innymi abp Celestino Migliore – nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Józefa Michalika - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Józefa Kowalczyka- prymasa Polski, abp Zygmunta Zimowskiego - przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, odbędzie w  czwartek 2 lutego o godz. 11.00  uroczysty Ingres abp Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

            Strona archidiecezji częstochowskiej przedstawia informacje biograficzne nowego Arcybiskupa. Zachęcamy do tej lektury.
dodane 03-02-2012
-możemy przeżyć Ingres  i wiele uroczystości religijnych i patriotycznych w naszej Ojczyźnie jedynie dzięki Telewizji Trwam z Torunia (i oczywiście potem usłudze youtube !)
więcej

LIST PASTERSKI BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA Z OKAZJI PODJĘCIA POSŁUGI BISKUPA DIECEZJALNEGO

                        W obecności prawie 50 biskupów, setek kapłanów i (jak sądzę) tysięcy wiernych - w sobotę 28 stycznia 2012 roku o godzinie 11.00 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach - obbyła się doniosła uroczystość Ingresu Biskupiego nowego pasterza naszej diecezji. Ks. Biskup Jan Kopiec jest drugim biskupem w niespełna dwudziestoletniej historii naszej diecezji. Ks. Bp Jan Wieczorek złożył rezygnację na ręce Ojca Świętego Benedykta XVI z racji osiągnięcia wieku kanonicznego. Papież wyznaczył następcę  w diecezji gliwickiej biskupa pomocniczego z Opola i profesora historii kościoła ns Śląsku Ks. Bpa Jana Kopca. Uroczystość ingresu biskupiego jest oficjalnym wprowadzeniem nowego pasterza do katedry (na katedrę) oraz inauguracją posługi biskupiej w diecezji.

                      Posłuchajmy słów kazania na początek pasterskiej posługi w naszej diecezji, które powiedziały usta i serce naszego nowego Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca.

                      Zachęcamy również, po kliknięciu   >>> więcej   by przeczytać list pasterski naszego Biskupa skierowany do wszystkich diecezjan z okazji podjęcia posługi Biskupa Diecezjalnego. Prośmy Pana Boga także o to, aby nasz nowy Biskup Jan Kopiec wspierany modlitwami wiernych, ukazywał nam prawdziwe oblicze Chrystusa, który umiłował nas do końca. Na Jego herbie biskupim jest napis " CRUX CHRISTI -SPES NOSTRA" - "KRZYŻ CHRYSTUSA - NADZIEJA NASZA". Niech Jego posługiwanie i kierowanie całym duszpasterstwem w diecezji naszej - poprzez ten Chrystusowy Krzyż - pogłębia stale naszą wiarę, umacnia w nas nadzieją oraz rozpala w tej Bożej miłości we wszystkim, czym jesteśmy i co działamy w każdej chwili naszego życia.

więcej

INGRES BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA sobota 28 stycznie godz. 11.00

              Dzień ingresu nowego Biskupa Gliwickiego jest świętem całego naszego Kościoła lokalnego, stąd serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tej podniosłej uroczystości zarówno duchowieństwo, jak i wiernych z całej diecezji.
             W Gliwicach będą specjalne parkingi dla uczestników ingresu. Dojeżdżając samochodem do Gliwic należy mieć białą kartkę za szybą samochdu; wówczas służby porządkowe skierują na odpowiedni parking.

             UROCZYSTY INGRES naszego nowego Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca w Gliwickiej katedrze Śśw. Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się w sobotę 28 stycznia o godz. 11.00 

             Właśnie o godzinie 11.00 zadzwonią WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW  w Diecezji na powitanie Pasterza. W modlitwie powierzajmy Bogu pasterską posługe Księdza Biskupa Jana Kopca


więcej