Anna Płaczek Opole

NIE WSZYSTEK UMRĘ

                     Przeżyliśmy w naszym kościele wspaniały koncert pieśni religijnej i poezji w atmosferze bliskości Dnia Wszystk ich Świętych. Zbliżył nas Święty Piotr Apostoł i Piotr naszych czasów oraz błogosławiony Jan Paweł II, papież, i jego chrzcielny patron - dzisiejszy patron - Św. Karol Boromeusz. Była Św. Anna - patronka Śląska - tej jego zielonej części ... i Św. Tresa Benedykta (Edyta Stein - patronka ziemi lublinieckiej). Była poezja Karola Wojtyły i fantastyczna religijna zaduma i refleksja. Ci, którzy nie byli - z pewnością mają czego żałować. Z wdzięcznością kierujęmy się w stronę wykonawców rodem z koszęcińskiego Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk", a dziś stanowiący świetną grupę koncertową w Opolu przy ul. Kochanowskiego 5-7. Wykonawcy to Państwo Anna i Czesław Płaczek  oraz Aneta i Andrzej Skibowie. Serdeczne dzięki im za to artystyczne, refleksyjne i modlitewne przeżycie , a Powiatowemu Starostwie za zorganizowanie i sponsorowanie tegoż koncertu. 

 Anna Płaczek Ave Maria                     

Dla wszystkich, szczególnie nieobecnych w rozszerzeniu strony kilka zdjąć oraz Ave Maria Giulio Cacciniego w wykonaniu P. Anny Płaczek, którą gościliśmy w tę niedzielę w Herbach. (kliknij  więcej  }

Ave Ma­ria by Giulio Caccini w wy­ko­na­niu An­ny Pła­czek.
Akom­pa­nia­ment: Czesław Pła­czek 
Na­gra­nie zo­sta­ło zre­ali­zo­wa­ne w stu­diu b24 w Opo­lu (Press Me­dia Re­cords).
              
Po­dzię­ko­wa­nia dla:Pa­ni Bar­ba­ra Ro­ma­now­skiej za udo­stęp­nie­nie ko­lek­cji wi­ze­run­ków Mat­ki Bo­skiej Ma­te­riał przy­go­to­wał: 
       Se­ba­stian Ber­giel 
       Le­szek Kry­niew­ski 
Opo­le 2011 -​ Wy­daw­nic­two PRESS & ME­DIA         http://www.pres­sme­dia.plGaleria zdjęć

wstecz