Niedziela Świętej Rodziny - Boży zamysł co do małżeństwa i rodziny

Niedziela Świętej Rodziny pokazuje, że każda rodzina ma swój początek w zamyśle Bożym i jest znakiem Bożej miłości – podkreślił Sekretarz Generalny Episkopatu bp Artur Miziński.

Ten Boży zamysł co do człowieka, małżeństwa i rodziny – zaznaczył bp Miziński – objawia się już w pierwszym rozdziale księgi Rodzaju: „Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz, na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”. Nieco dalej, w tej samej księdze znajdujemy słowa: „Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem”. Chrystus przytaczając ten fragment w swoim nauczaniu nadaje mu jeszcze bardziej wyraźne znaczenie normatywne dodając: „A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niech człowiek nie rozdziela” (Ewangelia wg św. Mateusza 19,6).

Bp Artur Miziński zaznaczył: „Pontyfikat Papieża Polaka był skupiony na służbie rodzinie i podkreśleniu jej wartości. To właśnie św. Jan Paweł II mówił, że rodzina jest najcenniejszym skarbem ludzkości”. Przypomniał, że Ojciec Święty Franciszek podczas kanonizacji św. Jana Pawła II nazwał go „papieżem rodziny”.

Sekretarz Generalny Episkopatu Polski dodał: „To od Świętej Rodziny z Nazaretu powinniśmy uczyć się wzajemnego szacunku oraz świadomości, że miłość małżeńska i rodzicielska musi być gotowa na wiele wyrzeczeń, wzajemną akceptacje i na przebaczenie”.

Bp Miziński stwierdził także, że dzięki rodzinie poznajemy piękno miłości, którą zostaliśmy obdarowani przez Boga. Podkreślił: „Dziękuję wszystkim małżeństwom i rodzinom, że są świadkami chrześcijańskiego życia, które opiera się na Bogu i do niego prowadzi. To świadectwo jest bezcenne i dzisiaj tak bardzo potrzebne. Jednocześnie życzę wszystkim rodzinom umacniania miłości i radości z bycia razem”.

Sekretarz Episkopatu Polski przypomniał apel biskupów zgromadzonych na 380. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Płocku w dniach 25-26 IX 2018 roku. Biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin oraz zachęcili do zorganizowania we wszystkich parafiach odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

BP KEP

Niedziela Świętej Rodziny dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich

Niedziela Świętej Rodziny będzie w parafiach dniem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich oraz czasem modlitwy w intencji małżeństw i rodzin.

Podczas 380. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 25 i 26 września 2018 r. w Płocku, biskupi zaproponowali, aby Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin. Jednocześnie zachęcili do zorganizowania tego dnia w parafiach obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich.

 „W przeżywaniu daru miłości ludzie wierzący otrzymali także szczególną pomoc, którą jest sakrament małżeństwa” – napisał ks. Przemysław Drąg, dyrektor Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin w specjalnym piśmie na Niedzielę Świętej Rodziny. Zwrócił się z prośbą do duszpasterzy „aby zorganizowali w parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i w homilii zwrócili uwagę wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa”.

Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem. Ponowna deklaracja dokonuje się przed Bogiem w podobnej formie jak złożona wcześniej na zawsze przysięga małżeńska. Teksty liturgii odnowienia ślubowania mówią m.in. o tym, że to Pan Bóg umacnia wolę i wspiera małżonków, by jeszcze piękniej i doskonalej mogli wypełniać ślub małżeński.

Odnowienie przysięgi małżeńskiej wiąże się najczęściej z jubileuszami i rocznicami. Od 2018 roku, zgodnie z propozycją biskupów, w wielu polskich parafiach obrzęd odnowienia przyrzeczeń małżeńskich ma miejsce w Niedzielę Świętej Rodziny.

BP KEP

Rozpoczynamy odwiedziny kolędowe!

Po Bożym Narodzeniu rozpoczyna się okres wizyt duszpasterskich w naszych domach, czyli tak zwana kolęda.

Dlaczego  kolęda odbywa się właśnie po świętach Bożego Narodzenia, kiedy to wspominamy przyjście Boga na ziemię?

Okres Bożego Narodzenia jest to czas pogłębienia więzi z Bogiem, z rodziną, jak również z parafią. Kolęda jest oficjalną wizytą duszpasterską, dlatego przyjęcie kapłana w naszych domach jest wyrazem naszej wiary i przywiązania do Kościoła i duszpasterzy.

Czym jest kolęda i jak ją rozumieć?

Kiedy zapytałam o to jednego z księży, odpowiedział: „Kolęda jest dla mnie wspólną modlitwą z Rodziną, błogosławieństwem i dobrym czasem spotkania z człowiekiem”.

Przede wszystkim obejmuje ona wspólne dziękczynienie za otrzymane łaski oraz prośbę o błogosławieństwo w nowym roku. Modlitewne spotkanie kolędowe stanowi wyznanie wiary danej rodziny, które powinno zgromadzić wszystkich domowników do wspólnej modlitwy.

C + M + B  – co to tak naprawdę znaczy?

Napis ten kreślą na naszych drzwiach ministranci, którzy wraz z duszpasterzem przychodzą na kolędę. Powinno się wykonywać go świadomie i ze czcią. Ma on łacińskie pochodzenie: Christus mansionem benedicat i oznacza "Niech Chrystus Błogosławi ten dom”. Przez ręce kreślące kredą ten napis, ma zostać więc przekazane dla danego domu błogosławieństwo Boże.

Ksiądz przychodzi, by pobłogosławić rodzinie na dany rok i wspólnie z nią się pomodlić. Dlatego powinniśmy z radością oczekiwać wizyty swojego kapłana, aby wspólnie modlić się o Boże błogosławieństwo dla domu i dla rodziny w nowym roku.

Plan odwiedzin duszpasterskich w naszej Parafii 2019/2020:

https://www.parafiaherby.pl/subpage_category-99-pl-koleda-20192020

Wspomnienie świętych Młodzianków, męczenników

Święto Młodzianków, czyli dzieci betlejemskich pomordowanych na rozkaz Heroda, obchodzi Kościół 28 grudnia. Choć jeszcze nieświadome, oddały życie za Chrystusa. Tradycja podkreśla, że otrzymały one chrzest krwi i nazywa je "pierwocinami Kościoła". Kult Młodzianków rozpoczął się już w II wieku.

Zapis o męczeństwie dzieci betlejemskich znajduje się w Ewangelii św. Mateusza. Kiedy król Herod dowiedział się od Mędrców ze Wschodu, że narodził się przepowiadany przez proroków król żydowski, przeraził się, że straci władzę, dlatego postanowił zabić nowo narodzonego Mesjasza.

Mędrcy mieli odnaleźć Dzieciątko i donieść Herodowi, gdzie ono przebywa. Ostrzeżeni jednak przez anioła, nie zawiadomili Heroda i omijając Jerozolimę powrócili do swojej ojczyzny. Rozwścieczyło to króla, dlatego rozkazał zabić wszystkie dzieci w Betlejem poniżej 2 roku życia, licząc, że w ten sposób zamorduje również Jezusa. Święta Rodzina jednak uciekła wcześniej do Egiptu. Dzieci z Betlejem choć nieświadomie, poniosły śmierć za Jezusa i w ten sposób Go ocaliły, dlatego uznawane są przez Kościół za męczenników.

O męczeństwie świętych Młodzianków pisał już w II w. św. Ireneusz, a w wieku III św. Cyprian. W V stuleciu ich kult był już bardzo rozpowszechniony. Św. Augustyn pisał o nich: "Niemowlęta, które bezbożność Heroda oderwała od piersi matek, słusznie zostały nazwane męczeńskimi kwiatami. Są to pierwsze pąki Kościoła, rozwinięte wśród niewiary, zaś przedwcześnie zważone mroźną zawiścią prześladowania".

Tradycja chrześcijańska podkreśla, że choć dzieci z Betlejem nie zostały ochrzczone, jednak męczeństwo przyłączyło je do Chrystusa, dlatego mówi się, że otrzymały chrzest krwi. W historii chrześcijaństwa wielokrotnie zdarzało się, że ktoś, kto nie był jeszcze ochrzczony - np. katechumeni, przygotowujący się dopiero do przyjęcia sakramentów - ponosili śmierć męczeńską. O nich również mówi się, że otrzymali chrzest krwi.

  Źródło: deon.pl

Św. Szczepan wskazuje, że wiara może prowadzić do prześladowań

Św. Szczepan wskazuje, że wiara może prowadzić do prześladowań. Jest on pierwszym  męczennikiem za wiarę chrześcijańską. Święty ten przypomina nam, że radość Bożego Narodzenia łączy się z krzyżem – podkreśla rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik.

Święty Szczepan był jednym z siedmiu diakonów, których Apostołowie wybrali do posługi ubogim, o czym wspominają Dzieje Apostolskie. Za odważne głoszenie wiary w Jezusa Chrystusa został skazany na okrutną śmierć przez ukamienowanie.

Rzecznik Episkopatu zaznaczył: „Może nas dziwić, że w Kościele świętowanie narodzin Jezusa, szopka i radosne kolędowanie łączą się z historią pierwszego męczennika. Tymczasem św. Szczepan pokazuje nam, że chrześcijanie powinni liczyć się  z tym, że mogą być prześladowani z powodu wiary w Jezusa”. W tym kontekście ks. Paweł Rytel-Andrianik przypomniał o bolesnych danych z raportu Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie. „Chrześcijaństwo jest najbardziej prześladowaną religią na świecie. W około 50 krajach chrześcijanie codziennie giną za wiarę. W ostatnim roku prześladowania najbardziej zaostrzyły się w Azji Południowej i Wschodniej. Z powodu wiary chrześcijanie są też dyskryminowani w miejscach pracy” – zaznaczył rzecznik Episkopatu Polski.

Podkreślił również, że w czasie Bożego Narodzenia, powinnyśmy modlić się o pokój na świecie i wolność wyznawania wiary w Jezusa Chrystusa. Ks. Rytel-Andrianik przypomniał też, że św. Szczepan przed ukamienowaniem, wzorem Jezusa, przebaczył swoim prześladowcom. Podkreślił: „Pamiętajmy, że przebaczenie daje wolność i oczyszcza serce. Dzięki temu stajemy się prawdziwymi uczniami Jezusa, którzy nie dadzą się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężają”.

BP KEP

Papież w orędziu „Urbi et Orbi”

„Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1)

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Bożego Narodzenia!

Z łona matki Kościoła, tej nocy ponownie narodził się Syn Boży, który stał się człowiekiem. Jego imię to Jezus, co oznacza: Bóg zbawia. Ojciec, odwieczna i nieskończona Miłość, posłał Go na świat, nie po to, by go potępił, ale aby go zbawił (por. J 3, 17). Ojciec dał Go z ogromnym miłosierdziem. Dał Go dla wszystkich. Dał Go na zawsze. I narodził się On, jak mały płomyk zapalony w mroku i chłodzie nocy.

To Dzieciątko, zrodzone z Dziewicy Maryi, jest Słowem Bożym, które stało się ciałem. Słowem, które kierowało sercem i krokami Abrahama ku Ziemi Obiecanej, i nadal przyciąga tych, którzy ufają obietnicom Boga. Słowem, które prowadziło Żydów na drodze od niewoli ku wolności i nadal wzywa niewolników każdego czasu, także dnia dzisiejszego, by wyszli ze swego zniewolenia. Słowem jaśniejszym niż słońce, ucieleśnionym w małym synu człowieczym, Jezusie, światłości świata.

Dlatego prorok woła: „Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką” (Iz 9, 1). To
prawda, w ludzkich sercach istnieją ciemności, ale większe jest światło Chrystusa. Są ciemności w relacjach osobistych, rodzinnych i społecznych, ale większe jest światło Chrystusa. Istnieją ciemności w konfliktach gospodarczych, geopolitycznych i ekologicznych, ale większe jest światło Chrystusa.

Niech Chrystus będzie światłem dla wielu dzieci, które cierpią z powodu wojen i konfliktów na Bliskim Wschodzie i w różnych krajach świata. Niech będzie pocieszeniem dla umiłowanego narodu syryjskiego, który wciąż nie widzi końca działań wojennych, rozdzierających ten kraj w minionej dekadzie. Niech wstrząśnie sumieniami ludzi dobrej woli. Zainspiruje rządzących i wspólnotę międzynarodową do znalezienia rozwiązań, które zapewniłyby bezpieczeństwo i pokojowe współżycie ludów tego regionu i położyłoby kres ich cierpieniom. Niech będzie wsparciem dla narodu libańskiego, aby mógł wyjść z obecnego kryzysu i odkrył na nowo swoje powołanie do bycia orędziem wolności i zgodnego współistnienia dla wszystkich.

Niech Pan Jezus będzie światłem dla Ziemi Świętej, w której narodził się jako Zbawiciel człowieka, i gdzie nadal trwa oczekiwanie wielu ludzi, którzy pomimo utrudzenia, ale nie tracąc nadziei, oczekują dni pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Niech będzie pociechą dla Iraku, który przeżywa napięcia społeczne, i dla Jemenu, doświadczonego poważnym kryzysem humanitarnym.

Niech Dzieciątko z Betlejem będzie nadzieją dla całego kontynentu amerykańskiego, gdzie różne narody przeżywają okres wstrząsów społecznych i politycznych. Niech umocni umiłowany naród wenezuelski, od dawna doświadczany napięciami politycznymi oraz społecznymi, i niech nie pozwoli, by zabrakło mu potrzebnej pomocy. Niech błogosławi wysiłki tych, którzy czynią to, co w ich mocy na rzecz krzewienia sprawiedliwości i pojednania oraz dążą do przezwyciężenia różnych kryzysów i licznych form ubóstwa, obrażających godność każdej osoby.

Niech Odkupiciel świata stanie się światłem dla ukochanej Ukrainy, która pragnie konkretnych rozwiązań na rzecz trwałego pokoju.

Niech narodzony Pan stanie się światłem dla narodów Afryki, gdzie utrzymują się sytuacje społeczne i polityczne, które często zmuszają ludzi do emigracji, pozbawiając ich domu i rodziny. Niech będzie pokojem dla ludności zamieszkującej wschodnie regiony Demokratycznej Republiki Konga, dręczonej ciągłymi konfliktami. Niech będzie pocieszeniem dla tych, którzy cierpią z powodu przemocy, klęsk żywiołowych lub sytuacji zagrożenia zdrowia. Niech będzie umocnieniem dla tych, którzy są prześladowani z powodu swej wiary religijnej, szczególnie uprowadzonych misjonarzy i wiernych, a także tych, którzy padają ofiarą ataków grup ekstremistycznych, zwłaszcza w Burkina Faso, Mali, Nigrze i Nigerii.

Niech Syn Boży, który zstąpił z Nieba na ziemię, będzie obroną i wsparciem dla osób, które z powodu tych i innych niesprawiedliwości muszą emigrować, mając nadzieję na bezpieczne życie. To niesprawiedliwość zmusza ich do przemierzania pustyń i mórz, przekształconych w cmentarze. To niesprawiedliwość zmusza ich do znoszenia niewypowiedzianego wyzysku, wszelkiego rodzaju niewolnictwa i tortur w nieludzkich obozach, w których są przetrzymywani. To niesprawiedliwość wypycha ich z miejsc, w których mogliby mieć nadzieję na godne życie, i sprawia, że znajdują mury obojętności.

Niech Emmanuel będzie światłem dla całej poranionej ludzkości. Niech skruszy nasze często
zatwardziałe i egoistyczne serce i uczyni nas narzędziami swej miłości. Przez nasze ubogie twarze, niech da swój uśmiech dzieciom na całym świecie: tym porzuconym i tym które doznały przemocy. Poprzez nasze słabe ramiona niech przyodzieje ubogich, którzy nie mają czym się okryć, da chleb głodnym, otoczy opieką chorych. Przez nasze kruche towarzyszenie niech będzie blisko osób starszych, jak i samotnych, migrantów i usuniętych na margines. W ten dzień świąteczny niech da wszystkim swoją czułość i rozjaśni ciemności tego świata.

vaticannews
zdjęcie: ekai.pl

Życzenia Bożonarodzeniowe

Życzę Wam, drodzy Parafianie zdrowych i pogodnych
Świąt Bożego Narodzenia.
Niech ten czas spędzony w gronie najbliższych
napełni Wasze serca spokojem i radością.
Niech błogosławieństwo Bożego Dzieciątka
towarzyszy Wam przez całe Wasze życie,
a szczere i najpiękniejsze Bożonarodzeniowe
                                                                 życzenia spełniają się w każdym momencie.

Wzruszające życzenia papieża na nadchodzące święta

"Niech Boże Narodzenie będzie okazją dla wszystkich do braterstwa, wzrostu w wierze i gestów solidarności względem potrzebujących" - życzył Franciszek pozdrawiając pielgrzymów po modlitwie Anioł Pański w Watykanie.

Drodzy bracia i siostry, dzień dobry!

W tę czwartą i ostatnią niedzielę Adwentu Ewangelia (por. Mt 1, 18–24) prowadzi nas ku Bożemu Narodzeniu poprzez doświadczenie Józefa, postaci pozornie drugorzędnej, ale w którego postawie zawarta jest cała mądrość chrześcijańska. Wraz z Janem Chrzcicielem i Maryją jest on jedną z tych postaci, które liturgia nam przedstawia w okresie Adwentu; z trzech jest najskromniejszy. Jest tym, który nie głosi kazań, nie mówi, ale stara się pełnić wolę Bożą; i czyni to w stylu Ewangelii i błogosławieństw: „«Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie” (Mt 5,3). A Józef jest ubogi, ponieważ żyje tym, co istotne, pracuje, żyje z pracy. Jest to ubóstwo typowe dla tych, którzy są świadomi, że we wszystkim zależą od Boga i w Nim pokładają swą ufność.

Dzisiejszy fragment Ewangelii przedstawia sytuację po ludzku krępującą i trudną. Józef i Maryja są zaręczeni; jeszcze nie mieszkają razem, ale za sprawą Boga spodziewa Ona się dziecka. Józef, w obliczu tego zaskoczenia jest rzecz jasna zaniepokojony, ale zamiast reagować impulsywnie i ukarać, szuka rozwiązania szanującego godność i prawość jego ukochanej Maryi. Ewangelia mówi: „Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.” (w. 19). Istotnie Józef dobrze wiedział, że gdyby oskarżył swoją oblubienicę, naraziłby ją na poważne konsekwencje, wręcz na śmierć. Miał pełne zaufanie do Maryi, którą wybrał na swoją oblubienicę. Nie rozumie, ale szuka innego rozwiązania.

Ta niewytłumaczalna okoliczność skłania go do podważenia ich związku; dlatego z wielkim bólem postanawia odłączyć się od Maryi, nie wywołując skandalu. Ale do działania przystąpił Anioł Pański, żeby mu powiedzieć, że proponowane przez niego rozwiązanie nie jest tym, jakiego chce Bóg. Co więcej Pan otwiera mu nową drogę zjednoczenia, miłości i szczęścia: „Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus” (w. 20).

W tym momencie Józef całkowicie ufa Bogu, jest posłuszny słowom Anioła i bierze Maryję ze sobą. Właśnie to niezachwiana ufność Bogu pozwoliła jemu zaakceptować sytuację po ludzku trudną i, w pewnym sensie, niezrozumiałą. Józef rozumie w wierze, że dziecko zrodzone w łonie Maryi nie jest jego synem, lecz Synem Bożym, a on, Józef, będzie jego opiekunem, w pełni podejmując jego ziemskie ojcostwo. Niech wzór tego człowieka łagodnego i mądrego zachęca nas do wzniesienia wzroku i spojrzenia dalej. Chodzi o odzyskanie zaskakującej logiki Boga, która z dala od małych czy dużych kalkulacji, jest otwarta na nowe horyzonty, ku Chrystusowi i Jego Słowu.

Niech Dziewica Maryja i jej czysty oblubieniec Józef pomagają nam słuchać Jezusa, który przychodzi i prosi, by Go przyjąć w naszych planach i decyzjach.

Źródło: deon.pl

Parafialne spotkanie opłatkowe

Łamanie się opłatkiem to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych bożonarodzeniowych tradycji. Opłatek symbilizuje życzliwość i miłość. Łamiąc się opłatkiem, łamiemy się sercem. Tradycja ta ma na celu wzmocnienie wzięci między bliskimi sobie ludźmi, pomóc wybaczyć zaległe spory oraz zaleczyć zranienia.

My także, jako Rodzina Parafialna, w tym świątecznym czasie podzieliliśmy się tym chlebem pojednania.

Bóg zapłać za Waszą obecność! Parafia to rodzina rodzin. Bóg zapłać za to, że w ten sobotni wieczór znaleźliście czas, by podzielić się tą miłością i życzliwością.

Na ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela niech Was Pan Bóg błogosławi!

 

Fotogaleria ze spotkania opłatkowego:

https://www.parafiaherby.pl/20191221-parafialne-spotkanie-oplatkowe

Świąteczne spotkanie Ministrantów i Scholi

Święta zbliżają się wielkimi krokami. Po całym Kościele roznosi się zapach choinek, każdy z utęsknieniem wyczekuje już Pierwszej Gwiazdki.

Dzisiaj swoje świąteczne spotkanie miała Liturgiczna Służba Ołtarza oraz nasza Schola Parafialna. To właści Ci młodzi ludzie, wnoszą ogrom energii do naszej wspólnoty Parafialnej.

Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach. Niech Boża Dziecina narodzi się w Waszych sercach!

Zapraszam do wspólnego kolędowania:

https://www.parafiaherby.pl/20191221-swiateczne-spotkanie-scholi-i-ministrantow

Spowiedź Świąteczna w naszej Parafii

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Serdecznie zachęcam do skorzystania z Sakramentu Pokuty, by jak najlepiej przygotować się na przyjście Zbawiciela.

Spowiedź święta w naszej Parafii:

  • Sobota: 8:00 - 9:00 i 16:00 - 17:00
  • Poniedziałek: od 6:30 i po Mszy do 9:00
  • Wtorek: po Mszy do godz. 10:00

Parafialne Spotkanie Opłatkowe

Wielkimi krokami zbliżają się Święta Bożego Narodzenia. Na naszym wieńcu Adwentowym pali się już trzecia świeca. Już niebawem blask choinki, stół nakryty obrusem i biały opłatek stworzą niezwykłą świąteczną atmosferę.

Łamanie się opłatkiem to jedna z najpiękniejszych bożonarodzeniowych tradycji. Opłatek jest symbolem dzielenia się życzliwością i miłością. Tradycja łamania się opłatkiem ma na celu wzmocnienie więzi między bliskimi sobie ludźmi, pomóc wybaczyć zaległe spory oraz zaleczyć zranienia. Tak jak na co dzień chleb jest naszym pożywieniem, tak takim pożywieniem dla chrześcijanina powinna być miłość.

W ubiegłym roku w moim sercu zrodziło się takie pragnienie, by w tym magicznym czasie, w którym świętować będziemy Narodzenie Pana Jezusa podzielić się tą życzliwością i miłością z cała naszą rodziną parafialną.

Chcąc kontynuować ten zwyczaj dzielenia się serdecznością pragnę zaprosić wszystkich Parafian na Mszę Świętą w sobotę 21 grudnia o godz. 17:00. Po Mszy zaśpiewamy wspólnie kolędy i podzielimy się opłatkiem życząc sobie świąt przepełnionych ciepłem, miłością i wzajemnym poszanowaniem.  

 

Na ten czas radosnego oczekiwania na przyjście Zbawiciela niech Was błogosławi Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Amen.

- Ks. Marek Niewiadomski

Wolne intencje mszalne na Nowy Rok

W zakładce Wolne intencje mszalne znajduje się terminarz wolnych intencji mszalnych na STYCZEŃ 2020.

Msze święte można zamawiać w tygodniu po mszach świętych, lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania (środa od godz. 16:00).

 

Kiermasz Bożonarodzeniowy

Serdacznie zapraszam przez całą niedzielę (15 grudnia) do salki przy Kościele na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Przed i po każdej Mszy świętej Panie z Zespołu Charytatywnego rozprowadzać będą ozdoby świąteczne, kartki i stroiki bożonarodzeniowe, z których dochód przeznaczony będzie na ogrzewanie w naszym Kościele.

Ponadto w salce nabyć będzie można opłatki i świece Caritas, z których dochód przeznaczony jest na pomoc ubogim Caritas.

 

 

 

 

 

 

Ministranci w Parku Trampolin

14 grudnia grupa Liturgicznej Służby Ołtarza udała się na wycieczkę do parku trampolin w Stacji Grawitacji w Częstochowie.  Ta coraz bardziej popularna forma aktywności fizycznej dostarczyła chłopakom wielu niezapomnianych wrażeń. Szaleństwo w parku trampolin zagwarantowało im wyładowanie emocji, złapanie pozytywnej energii oraz jeszcze lepszą integrację.

Teraz możemy świętować III Niedzielę Adwentu - GAUDETE! :)

Fotorelacja z wyjazdu w galerii:

https://www.parafiaherby.pl/20191214-ministranci-w-parku-trampolin