Każdego roku w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny przeżywamy święto patronackie naszej parafialnej Rodziny Różańcowej.   W dniu  08 grudnia  2010 r. na uroczystym podsumowaniu odnowiliśmy – jak co roku – nasze zobowiązania wynikające z przynależności do Parafialnego Żywego Różańca.   W roku 2011 w tę uroczystość - obecni Członkowie Parafialnego Żywego Różańca otrzymali specjalne MODLITEWNIKI z rozważaniami i modlitwami Żywego Różańca.

Aktualnie jest nas 6 pełnych Róż tzn. 120 osób, które codziennie odmawiają – każdy swoją stałą tajemnicę  – przynajmniej jedną dziesiątkę różańca w intencjach Kościoła. Można więc powiedzieć, że z naszej parafii wypływa do Boga, przez wstawiennictwo Matki Najświętszej Różańcowej codziennie 6 Różańców w takich intencjach, które są największą troską współczesnego Chrystusowego Kościoła. Parafialna Rodzina Różańcowa ma, uprzedzone okazją do spowiedzi, comiesięczne Msze Święte - najczęściej w pierwsze soboty miesiąca i uroczystości Maryjne - sprawowane w intencjach Członków Żywego Różańca i ich Rodzin, a na początku listopada za zmarłych, zawsze wspominanych imiennie, członków Parafialnej Rodziny Różańcowej. Ponad to, trzy kwadranse przed każdą Mszą w tygodniu oraz pół godziny przed rannymi Mszami w niedziele i święta – w kościele członkowie Żywego Różańca prowadzą i odmawiają głośno jedną część różańca według określonego schematu.

Bł. Jan Paweł II przed 10 laty w Liście Apostolskim o Modlitwie Różańcowej  zachęcał, aby wierni odmawiali różaniec w następującym porządku:
  • w poniedziałek i sobotę – tajemnice radosne;
  • w czwartek – tajemnice światła;
  • we wtorek i piątek – tajemnice bolesne;
  • w środę i niedziele – tajemnice chwalebne.

W parafii mamy następujące Róże Różańcowe:
 
  • nr 1          Róża NMP Fatimskiej        nr 1
  • nr 2          Róża Niepokalanego Poczęcia NMP   nr 2
  • nr 3          Róża  MB Nieustającej  Pomocy    nr 3
  • nr 4          Róża MB Bolesnej         nr 4  
  • nr 5          Róża MB Częstochowskiej    nr 5
  • nr 6          Róża MB z  Lourdes       nr 6   

Najstarsze pierwsze dwie Róże powstały w 1962 roku – prawie na początku duszpasterskiej działalności przy kościele w Herbach. Ostatnia powstała w 1991 roku. Po Liście Apostolskim wprowadzającym do różańca czwartą tajemnicę światła – od końca 2002 roku każda Róża zwiększyła się z 15 do dwudziestu członków.
 

ZOBOWIĄZANIA naszej RODZINY RÓŻAŃCOWEJ:

Chcę pozostać członkiem Parafialnej Grupy Modlitewne
- Rodziny Różańcowej - Koła Żywego Różańca
przy kościele pw. Najśw. Serca Pana Jezusa w Herbach.
Podejmuję w swoim sumienia zobowiązania modlitewne
oraz te wynikające z uczestniczenia we wspólnocie.
Nieprzerwanie i  na stale będę korzystać z Darów, Łask
i Odpustów, jakimi obdaruje mnie Bóg za wstawiennictwem
Matki Bożej Różańcowej  i   przez przywileje Kościoła Św.
Na miarę swoich możliwości i zdrowia podejmują zobowiązanie
bycia dobrym człowiekiem i przykładnym katolikiem
- by moje życie - innych przyciągało do Boga, Prawdy i Miłości  
a ponad to zobowiązuję się do :

1.  codziennego odmówienia i rozważenia wyznaczonej tajemnicy    (dziesiątki) różańcowej, w intencjach ogólnych Kościoła, misyjnych i papieskich, polecając w modlitwie diecezję z biskupami, kapłanami, klerykami, parafiami, nowe powołania kapłańskie, zakonne, misyjne, Ojczyznę i wszystkich rządzących, szkoły, ośrodki kształtujące opinię publiczną, rodziny, dzieci, młodzież, owładniętych złymi duchami, uzależnionych nałogami, uwikłanych grzechami, niewierzących, walczących z Bogiem, Religią, Kościołem, chorych, osamotnionych, bezpieczeństwo i pokój na świecie,  umierających, dusze w czyśćcu cierpiące ...;

2.  częstego włączania się w głośny różaniec - trzy kwadranse przed Mszami w kościele, a jeśli jest to możliwe, przewodniczenia  modlitwie w terminie  określonym przez  odpowiedzialne  za poszczególne Róże (zelatorki);

3.  uczestniczenia w comiesięcznych Mszach Św. sprawowanych w intencjach  Członków Żywego Różańca ;

4.  regularnej Spowiedzi, częstej Komunii Św.(o ile nie ma ku temu przeszkód z Prawa Kościelnego), spełniania innych zobowiązanych praktyk religijnych  (np. udział w Eucharystycznej Godzinie w każdy piątek i I Czwartek przed wieczorną Mszą Św.) oraz zasad chrześcijańskiego życia;

5. regularnej troski materialnej  wspomagającej dzieło ewangelizacyjne  i cele służące dobru wspólnoty Kościoła.

 
Obszerne informacje o Różańcu: www.rozaniec.maryjni.pl