357 Konferencja Episkopatu Polski


Poniżej  jest całość tekstu Komunikatu KEP ze strony
 http://www.opoka.org.pl/aktualnosci/news.php?id=41921&s=opoka:
Zachęcamy do bardzo uważnej lektury wszystkich punktów

" Nowa ewangelizacja i przygotowania do Roku Wiary oraz wypracowanie ważnych dokumentów były głównymi zagadnieniami 357. zebrania plenarnego Episkopatu. Odbywało się ono 13 oraz 14 marca 2012 r. w Warszawie z udziałem kilkunastu biskupów gości z następujących krajów: z Białorusi, Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz Węgier. Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, a uczestniczył w nich także nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore. 

1. Biskupi podjęli temat nowej ewangelizacji, szczególnie w kontekście Roku Wiary, który z woli Ojca Świętego Benedykta XVI zostanie zainaugurowany 11 października br. W tym dniu przypadnie pięćdziesiąta rocznica rozpoczęcia II Soboru Watykańskiego i dwudziesta rocznica opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. Rok Wiary zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 r. Nowa ewangelizacja skierowana jest przede wszystkim do tych wiernych, którzy mimo przyjętych sakramentów świętych zaprzestali praktykowania wiary. Nowa ewangelizacja i autentycznie przeżyty Rok Wiary mają wzmocnić zapał misyjny całego Kościoła oraz pomóc w jak najowocniejszym wypełnianiu misji jednoczenia ludzi z Bogiem i budowania wspólnoty. 

2. Konferencja zatwierdziła nowy ogólnopolski program duszpasterski na lata 2013-2017. Program ten został zatytułowany „Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Od wiary i chrztu do świadectwa”. W związku z obchodzoną w 2016 roku 1050. rocznicą Chrztu Polski propozycja programu skoncentrowana jest wokół sakramentu Chrztu Świętego. Jest on zaproszeniem do nowej ewangelizacji i pogłębienia wiary i życia łaską Chrztu Świętego. 

3. Biskupi przyjęli dokument społeczny zatytułowany „W trosce o człowieka i dobro wspólne”. Jego zasadniczym przesłaniem jest wezwanie do działania na rzecz ochrony godności i praw każdego człowieka. Dokument przypomina podstawowe wartości i zasady zawarte w nauczaniu społecznym Kościoła, które gwarantują budowę sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa. Jest to przesłanie skierowane do wszystkich ludzi dobrej woli, którym zależy na pomyślności naszej Ojczyzny. To głos ponad podziałami, wskazujący na obszary, które winny się stać przedmiotem wspólnej troski. 

4. Konferencja Episkopatu Polski kieruje się wolą dialogu ze stroną rządową odnośnie do Funduszu Kościelnego i sytuacji ekonomicznej Kościoła. Dostrzega potrzebę stworzenia nowoczesnego modelu, nawiązującego do wzorców wypracowanych w różnych państwach europejskich. Powinno się to dokonać poprzez wypełnienie zapisów 22. artykułu Konkordatu, w którym strony zobowiązują się do regulacji spraw finansowych instytucji kościelnych na drodze dialogu. Ufamy, że – jak stwierdza Konkordat – „nowa regulacja uwzględni potrzeby Kościoła, biorąc pod uwagę jego misję oraz dotychczasową praktykę życia kościelnego w Polsce”. 

5. W związku z dyskusją wokół nauczania religii w szkole biskupi podkreślają, że religia jako przedmiot nauczania ma istotne znaczenie w procesie kształtowania postaw moralnych i wychowania młodego pokolenia. Za trud jej nauczania należy się wdzięczność wszystkim katechetom: księżom, siostrom zakonnym i świeckim. W tym kontekście opublikowana niedawno decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej o wycofaniu lekcji religii i etyki z ramowego planu nauczania w szkołach publicznych budzi niepokój i jest niezrozumiała w świetle dotychczasowych ustaleń. Biskupi przypominają postanowienia Konstytucji RP, zapisy konkordatowe oraz Ustawę o systemie oświaty i apelują o zmianę rozporządzenia Ministerstwa w ten sposób, by jego przepisy gwarantowały rodzicom i ich dzieciom prawo do nauczania religii w szkołach publicznych. Wobec niejednoznacznych przepisów zawartych w rozporządzeniu w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych, Konferencja Biskupów domaga się jasnych zapisów dla organów prowadzących szkołę oraz dyrekcji szkół. 

6. W publicznej debacie na temat prawa bioetycznego biskupi zauważają, że dobro wspólne, do którego należy życie i zdrowie obywateli, nie jest gwarantowane, gdy nad rozumnym poszukiwaniem prawidłowych rozwiązań nie dominują wyraźne kryteria etyczne, ale rozgrywki partyjne, walki polityczne, grupy nacisku i interesy rynkowe. Jest rzeczą niedopuszczalną zmuszanie posłów do głosowania wbrew sumieniu poprzez narzucanie w praktyce parlamentarnej dyscypliny partyjnej. Każdy poseł winien wiedzieć, że nic go nie zwalnia z zachowywania fundamentalnych zasad moralnych, ujętych w Dekalogu i wywodzących się z niego praw oraz obowiązków człowieka. W debacie parlamentarnej jego obowiązkiem jest dążenie do stanowienia prawa o najwyższym standardzie etycznym i wybór tych propozycji prawnych, które lepiej i skuteczniej chronią życie ludzkie w jego integralności. 

7. Episkopat Polski serdecznie dziękuje diecezjalnym organizacjom Caritas za pomoc bezdomnym podczas tegorocznej mroźnej zimy. Wszyscy zaangażowani, a zwłaszcza wolontariusze, zasługują na wyrazy wdzięczności za pracę na rzecz Caritas. Ta dobroczynna organizacja może pomagać innym dzięki wsparciu finansowemu wiernych i instytucji. W 2010 roku Caritas Polska udzieliła pomocy potrzebującym zarówno w kraju, jak i za granicą w wysokości blisko 500 mln złotych. Tę pomoc umożliwia m.in. przekazywanie 1% podatku dochodowego na działalność Caritas. Biskupi zwracają również uwagę na trudności, które powoduje wprowadzenie ustawy o działalności leczniczej. W obecnym kształcie uniemożliwia ona prowadzenie takiej działalności przez Caritas, zgromadzenia zakonne, kościelne fundacje i stowarzyszenia. Działalność lecznicza – prowadzona jako dobroczynna – nie może być traktowana na równi z działalnością gospodarczą. Konieczna jest zatem nowelizacja ustawy. 

8. Biskupi zebrani na sesji plenarnej solidaryzują się z stanowiskiem Rady Stałej Episkopatu w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowym. 

Podczas zebrania Episkopatu Polski w Warszawie, we wtorek 13 marca, w archikatedrze św. Jana Chrzciciela biskupi sprawowali Mszę św. dziękczynną za posługę św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, arcybiskupa, który 150 lat temu rozpoczął posługę w archidiecezji warszawskiej. 

Owocnemu przeżyciu okresu Wielkiego Postu, przygotowującego na Święta Wielkanocne, służy ofiarna praca księży spowiedników i rekolekcjonistów. Dziękując za ich trud, udzielamy wszystkim wiernym pasterskiego błogosławieństwa. 

Podpisali: Pasterze Kościoła katolickiego w Polsce 


Warszawa, 14 marca 2012 r. "

kliknij , aby usłyszeć więcej >>>>


więcej

Kazania Pasyjne z bł. Anną Katarzyną Emmerich


Zapraszamy do udziału w kolejnych tygodniach Wielkiego Postu
 w NABOŻEŃSTWACH PASYJNYCH:


DROGA KRZYŻOWA  jest we wszystkie piątki wielkiego postu o godz. 17.30,
 natomiast w Wielki Piątek o godz. 9.00.
GORZKIE ŻALE z Kazaniami Pasyjnymi opartymi na wizjach bł. Katarzyny Emmerich, której objawienia Męki Pańskiej były inspiracją dla Mela Gipsona w filmie zatytuowanym "PASJA" - będą w kolejne niedziele o 15.30
Bardzo gorąco zachęcamy do udziału w tych Nabożeństwach i zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku lub zaangażowania religijnego, bo warto odświeżyć swą przyjaźń z Jezusem Chrystusem, aby od Niedzieli Palmowej rozpocząć wielkotygodniowe Misje Parafialne.
więcej

Refleksja na Wielki Post i coś z Prawa Kanonicznego

 
To słowa Juliana Tuwima - pomedytuj modlitwę skruszonego serca !


Prawo Kościelne w czasie Wielkiego Postu  aż do Niedzieli Zmartwychwstania , tak samo jak we wszystkie piątki w ciągu całego roku - zabrania organizowania i uczestniczenia w uroczystych obchodach i zabawach .

                         Dobrze jest, gdy świadomi i praktykujący katolicy na okres Wielkiego Postu przyjmują na siebie zobowiązania pełnienia określonych czynów MIŁOSIERDZIA. Wyznaczamy sobie sami określony post, wstrzemięźliwość , dodatkowe zobowiązania modlitwy bądź  jałmużnę. W tym okresie liturgicznym dobre postanowienia mają szczególną wartość zasługującą u Pana Boga, który  za pośrednictwem Kościoła obdarowuje szczególnymi łaskami  tych chrześcijan, którzy  pełnią czyny MIŁOSIERDZIA. Łaski Boże zyskuję ci, którzy podejmują postanowienie wstrzemięźliwości, jak również ci, na intencję których ów post podejmujemy. Z Bożej łaski korzysta ten który daje jałmużnę ubogim i ten , który żyje tylko dzięki jałmużny ludzi wielkiego serca. W dodatkowo podejmowanej modlitwie wielkopostnej obficiej łask Bożych dostępuje i ten, który więcej się modli oraz ci, za których ta modlitwa do Boga jest zanoszona.  Dobrze więc jest podejmować takie zobowiązania postu, jałmużny i modlitwy na ten święty czas czterdziestodniowego Wielkiego Postu. Mogą to być postanowienia całkowitej abstynencji od alkoholu, papierosów, słodyczy, ale to może dotyczyć również zbędnego gadulstwa, plotkarstwa, domowej kłótni czy jakiejś intrygi. Można zrezygnować z telewizyjnej bądź komputerowej rozrywki, wielu spraw dozwolonych, ale niekoniecznych  - do których jesteśmy zbytnio przywiązani. Można podjąć próbę pogodzenia skłóconego małżeństwa, rodziny, dogłębnego przygotowania się do dawno nie odprawionej spowiedzi, nie przeżytych rekolekcji, nie naprawionych krzywd wyrządzonych drugiemu człowiekowi, można podjąć próbę naprawienia relacji sąsiedzkich, pracowniczych, międzyludzkich. Każdy w swym sercu może znaleźć coś takiego, co może odmienić i naprawić  popsute relacje z Panem Bogiem, z drugim człowiekiem, a jakże często nawet z sobą samym.  Czasami zrealizowanie słowa danego Bogu i sobie jest bardzo trudne.  Tym większa jest satysfakcja dla tych, którym uda się dotrzymać słowa danego Bogu i sobie oraz zobowiązania wielkopostnego.


więcej

11 lutego - wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - opiekunki chorychZaczęło się 11 lutego 1858 roku w maleńkim francuskim Lourdes. 14-to letnia Bernadetta i jej spotkanie z Panią w Grocie Massabelskiej. A teraz Matka Boża tak wiele czyni tym, którzy Jej zawierzają swoje życie, zdrowie, swój los, swą wiarę i życie wieczne. Warto przywołać tu ostatnią zagraniczną pielgrzymkę bł. Jana Pawła II właśnie do Lourdes, gdzie zamieszkał nie w apartamentach, ale w jednym z pomieszczeń dla chorych i słabych pielgrzymów szukających pociechy, nadziej i wsparcia Matki Boga i Ludzi !
Na tle śpiewu lourdzkiego Ave Maria (Po górach dolinach ..) popatrz , jak mogło wyglądać objawienie się Matki Bożej w francuskim Lourdes  właśnie Świętej Bernadecie.


Tak wygląda dzisiejsza i wiele pielgrzymek do Lourdes ludzi chorych i źle się mających, ale również tych, którzy u Matki Bożej poszukują pocieszenia, wsparcia, siły na dalsze życie i nadziei, że Pan Bóg ich nie opuści, a Maryja wspomoże, uzdrowi, pocieszy i utuli łzy...

Klikając   >>> więcej  będzie można przeczytać
cały tekst Orędzia Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Chorego. 
Zachęcamy do lektury

więcej

Sanktuarium Matki Boskiej Ubogich w Banneux w Belgii

MB z Banneux - figura
           W styczniu 1933 roku w belgijskiej wiosce Banneux - Mariette Beco - dwunastoletniej dziewczynce, najstarszej z siedmiorga rodzeństwa - objawiała sie Matka Boska przedstawiająca sie jako "PANNA UBOGICH", która będzie przynosić ludziom ulge w cierpieniu. W tym zaczynającym się kulcie Matki Ubogich tak, jak w innych objawieniach maryjnych, wielką wartością jest modlitwa rożańcowa. Badania nad objawieniami na szczeblu diecezjalnym bardzo szybko się rozpoczęły i jeszcze przed wojną zainteresowały Stolicę Apostolską. Watykan zatwierdził - jako prawdziwe - te objawienia z belgijskiego Banneux ostatecznie w 1949 roku.
Na zakończenie pielgrzymki do krajów Beneluksu w 1985 roku bł. Jan Pawel II odwiedził Sanktuarium Matki Boskiej Ubogich w Banneux i modlił się przed Jej wizerunkiem.
                             Dzisiaj też tam byliśmy powierzajac opiece i wstawiennictwu  Matki Bożej całe nasze  wspólnoty parafialne i naszych najblizszych. Ku naszemu zaskoczeniu - w Godzinie Milosierdzia - pomiedzy pietnastą a szesnastą - prawdziwe kuranty - karyliony - wydzwaniały starą pieśń - i tutaj znaną : *Miłosierne, Boskie Serce mego Zbawiciela* - nasz parafialny hymn !
 
zachęcame do bardziej szczególowej informacji na poniższych linkach:
 
  
 
 
 
Banneux Belgia 10-02-2012
 
posuchaj >>> WIECEJ
więcej

Lommel - w Belgii


                 To odwiedziny  - cmentarza. Kilkadziesiąt tysiecy zabitych w czasie Drugiej Wojny Światowej, pochowanych na tym jednym miejscu. To największa nekropolia w tej części Europy. Na każdym grobie jest krzyż - obojetnie, czy tam spoczywa wierzący, czy też nie.   Na krzyżu imię i nazwisko, data urodzenia i data, kiedy zginął. Ten KRZYŻ nikomu nie przeszkadza. Tutaj - na wojennym cmentarzu jest dziesiątki tysięcy krzyży jednakowych, równiutko poukładanych - jak cała dywizja wojska na apelu ! Tutaj krzyż nikomu nie wadzi. Krzyż jest zrozumialy dla każdego czlowieka dobrej woli.
                                Niech Ci, którym przed i po śmierci towarzyszy Chrystusowy krzyż - odpoczywają w pokoju. Amen.
 
Pozdrawiamy wszystkich w parafii NSPJ w Herbach    xpm   xep
 

xpm xep Lommel Belgia

 

Pozdrowienia dla Parafian w Herbach

Zwolle w Holandii 08-02-2012

 
              To miejsce - Zwolle  w Holandii  jest uświęcone grobem  średniowiecznego mistyka Tomasza a' Kempis, na ktorego duchowści  i dziele "O Naśladowaniu Chrystusa" do dziś wychowuje się każda osoba życia konsekrowanego ... i nie tylko !  Warto tego mistyka - Bożego człowieka sprzed ponad 600 laty - Tomasza a`Kempis - czytać, chociażby po jednym zdaniu codziennie. Książeczka jest maleńka, ciągle na nowo wydawana i prawie stale do nabycia w dobrych, katolickich księgarniach i sklepach z przedmiotami o treściach religijnych !

POZDRAWIAM  xpm
więcej

Moja codzienna modlitwa


czasami tylko kilka słów...albo uśmiech w stronę Pana Boga
bo On kocha każdego z nas i wciąż o nas myśli
i troszczy się o każdą naszą sprawę ... tylko trzeba to zauważyćCzęstochowa - Ingres abp Wacława Depo – 2 lutego, godz. 11.00


            Przed kilku dniami przeżywaliśmy w gliwickiej katedrze Ingres naszego Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca. Archidiecezja częstochowska również przeżywa przyjęcie nominacji papieskiej nowego arcypasterza. Nowym metropolitą częstochowskim mianowanym przez papieża Benedykta XVI został Ks. Arcybiskup Wacław Depo - dotychczasowy biskup zamojsko-lubaczewski. 
            Z udziałem kilkudziesięciu biskupów, między innymi abp Celestino Migliore – nuncjusza apostolskiego w Polsce, abp Józefa Michalika - przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, abp Józefa Kowalczyka- prymasa Polski, abp Zygmunta Zimowskiego - przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia, odbędzie w  czwartek 2 lutego o godz. 11.00  uroczysty Ingres abp Wacława Depo do Bazyliki Archikatedralnej Świętej Rodziny w Częstochowie.

            Strona archidiecezji częstochowskiej przedstawia informacje biograficzne nowego Arcybiskupa. Zachęcamy do tej lektury.
dodane 03-02-2012
-możemy przeżyć Ingres  i wiele uroczystości religijnych i patriotycznych w naszej Ojczyźnie jedynie dzięki Telewizji Trwam z Torunia (i oczywiście potem usłudze youtube !)
więcej

LIST PASTERSKI BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA Z OKAZJI PODJĘCIA POSŁUGI BISKUPA DIECEZJALNEGO

                        W obecności prawie 50 biskupów, setek kapłanów i (jak sądzę) tysięcy wiernych - w sobotę 28 stycznia 2012 roku o godzinie 11.00 w katedrze Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach - obbyła się doniosła uroczystość Ingresu Biskupiego nowego pasterza naszej diecezji. Ks. Biskup Jan Kopiec jest drugim biskupem w niespełna dwudziestoletniej historii naszej diecezji. Ks. Bp Jan Wieczorek złożył rezygnację na ręce Ojca Świętego Benedykta XVI z racji osiągnięcia wieku kanonicznego. Papież wyznaczył następcę  w diecezji gliwickiej biskupa pomocniczego z Opola i profesora historii kościoła ns Śląsku Ks. Bpa Jana Kopca. Uroczystość ingresu biskupiego jest oficjalnym wprowadzeniem nowego pasterza do katedry (na katedrę) oraz inauguracją posługi biskupiej w diecezji.

                      Posłuchajmy słów kazania na początek pasterskiej posługi w naszej diecezji, które powiedziały usta i serce naszego nowego Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca.

                      Zachęcamy również, po kliknięciu   >>> więcej   by przeczytać list pasterski naszego Biskupa skierowany do wszystkich diecezjan z okazji podjęcia posługi Biskupa Diecezjalnego. Prośmy Pana Boga także o to, aby nasz nowy Biskup Jan Kopiec wspierany modlitwami wiernych, ukazywał nam prawdziwe oblicze Chrystusa, który umiłował nas do końca. Na Jego herbie biskupim jest napis " CRUX CHRISTI -SPES NOSTRA" - "KRZYŻ CHRYSTUSA - NADZIEJA NASZA". Niech Jego posługiwanie i kierowanie całym duszpasterstwem w diecezji naszej - poprzez ten Chrystusowy Krzyż - pogłębia stale naszą wiarę, umacnia w nas nadzieją oraz rozpala w tej Bożej miłości we wszystkim, czym jesteśmy i co działamy w każdej chwili naszego życia.

więcej

INGRES BISKUPA GLIWICKIEGO JANA KOPCA sobota 28 stycznie godz. 11.00

              Dzień ingresu nowego Biskupa Gliwickiego jest świętem całego naszego Kościoła lokalnego, stąd serdecznie zachęcamy do licznego udziału w tej podniosłej uroczystości zarówno duchowieństwo, jak i wiernych z całej diecezji.
             W Gliwicach będą specjalne parkingi dla uczestników ingresu. Dojeżdżając samochodem do Gliwic należy mieć białą kartkę za szybą samochdu; wówczas służby porządkowe skierują na odpowiedni parking.

             UROCZYSTY INGRES naszego nowego Biskupa Diecezjalnego Jana Kopca w Gliwickiej katedrze Śśw. Apostołów Piotra i Pawła rozpocznie się w sobotę 28 stycznia o godz. 11.00 

             Właśnie o godzinie 11.00 zadzwonią WSZYSTKICH KOŚCIOŁÓW  w Diecezji na powitanie Pasterza. W modlitwie powierzajmy Bogu pasterską posługe Księdza Biskupa Jana Kopca


więcej

Jak reagować na bluźnierstwo ?

Powtarzającym się zjawiskiem - pod pretekstem różnych "form artystycznych" - jest wyśmiewanie, a nawet kpienie z przekonań, religijności i pobożności ludzkiej. Bywa, że jesteśmy wobec takich postaw bezradni, chociaż czujemy, że to obrażanie naszych uczuć religijnych i przkonań ma wymiar bluźnierstwa. Są religie, które w swym prawie mają bardzo poważne sankcje wobec bluźnierców, jednakże od nas - chrześcijan - wymaga się tolerancji, wyrozumiałości i "nastawiania drugiugo policzka" bijącym nas. Jak reagować na bluźnierstwo, na kpiny z Boga, Krzyża, Ewangelii, jak się zachować, gdy ktoś nas samych, bądź w naszej obecności obraża, znieważa, wyśmiewa nasze uczucia i przekonania religijne,  nasze duchowe wartości, naszych przewodników i pasterzy na tej drodze uświęcenia i  zaprzyjaźniania się z Panem Bogiem na codzień. Czy możemy milczeć, gdy jest znieważane Święte Imię Boga  ? Czy możemy nie reagować na rozszerzające sę wokół nas zło, grzech, drwienie z Boga ? Czy można udawać, że w imię jakiejś nowoczesnej poprawności wszystko jest w porządku i tak po prostu musi pozostać ?  Czy możemy pozwolić sobie wmówić, że przez naszą wiarę, religijność i pobożność jesteśmy mniej wartościowymi ludźmi, obywatelami, członkami współczesnych społeczności ? Przecież mamy tę ewangeliczną świadomość, że nie tylko możemy, ale wręcz powinniśmy się chlubić - być dumnymi z tego, że jesteśmy po stronie Chrystusa, ewangelicznej prawdy i stylu życia.

Proponujemy poczytać nie tylko poniższy tekst z linku, ale również tam - na stronie Gościa - poczytać rozpoczętą dyskusję na powyższy temat. A może jest to kolejna szansa dla niejednego z nas, aby publicznie wyznać swoją wiarę, przyznać się do przyjaźni z Jezusem Chrystysem ?
więcej

26 stycznia - Dzień Islamu w Kościele katolickim


26 stycznia obchodzimy w Kościele katolickim XII Dzień Islamu.
Na tę okoliczność "Przesłanie do chrześcijan i muzułmanów", którzy spotkają się w Warszawie, skieruje abp Celestino Migliore, nuncjusz apostolski w Polsce. 

Posłuchajmy nagrania komentarza i refleksji  Bp Romualda Kamińskiego na Dzień Islamu. Nagranie to zostało zrobione przez Magdalenę Gronek z Radia Warszawa.

(trzeba link ręcznie wyszukać)
 Tydzień Ekumeniczny - Modlitw o Jedność Chrześcijan


17 stycznia w Kościele Katolickim w Polsce obchodzimy dzień Judaizmu. Błogosławiony Jan Paweł II Żydów tak ciepło nazywał Starszymi Braćmi w wierze. Warto przypominać sobie całe dziedzictwo Starego Przymierza, w którym powstały warunki do Odkupienia Człowieka.


18-25 stycznia to Tydzień wspólnych modlitw chrześcijan różnych wyznań, to zaproszenie, by w ciągu tych ośmiu dni dokonać refleksji, iż wszyscy zostaniemy przemienieni przez zwycięstwo Jezusa Chrystusa. „Jedność, o którą się modlimy, to nie tylko «wygodne» wyobrażenie wzajemnej życzliwości i współpracy. Jedność wymaga, abyśmy byli gotowi porzucić rywalizację. Musimy otworzyć się na siebie, by wzajemnie ofiarowywać sobie dary i wzajemnie przyjmować je od siebie” – podkreślają członkowie Polskiej Rady Ekumenicznej (PRE) i Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. więcej